Gå til Tune Kabelnets hjemmeside

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2009


Tune Menighedscenter, 28. april 2009 kl 19.20 - 21.10


Beslutningsreferat1.  Valg af dirigent

Frede Kruse-Christiansen blev valgt som dirigent uden modkandidater
Til stede var 123 stemmeberettigede inkl. fuldmagter.


2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

Formanden Bernt Freiberg var ramt af et slemt halsonde, så bestyrelsessuppleant Dan Bjerring aflagde på hans vegne beretningen.

Det blev understreget, at aktiviteten i bestyrelsen har været meget stor, og at 2008 er blevet brugt til at foretage fremadrettede gravninger til at sikre vort nets forsyningssikkerhed.

Desuden er 2008 og de første måneder af 2009 blevet brugt til at forhandle med en række selskaber om levering af tv-signaler.

Bestyrelsen har ønsket at etablere en løsning, som er fremadrettet og bygger på en god platform.Det har samtidig være bestyrelsens ønske at skabe den størst mulige valgfrihed og flexibilitet for medlemmernes valg af, hvilke tv-kanaler det enkelte medlem ønsker at se og dermed også betale for.

Det blev i beretningen slået fast, at bestyrelsen ønsker at overgå til IP-TV, der vil gøre Tune Kabelnet i stand til at levere et højkvalitets produkt, herunder med HD-TV  (High Definition), der bliver mere og mere udbredt.

Bestyrelsen har forhandlet en meget favorabel løsning hjem, hvor Tune Kabelnet leverer den set-top-box, som de nye signaler kræver. Dertil kommer en attraktiv installationspris, hvor det enkelte medlem får gennemgået sin egen installation, og dermed  vil vi alle have sikkerhed for, at forsyningen helt ind til første stikdåse er i orden.

Foreningen er gældfri. Det har altid været foreningens målsætning og en forudsætning for en selvstændig forening med fuld bestemmelse over den infrastruktur, vi alle nyder godt af.


Det blev oplyst, at Tune Kabelnet har gemnnemført et forsøg, hvor ca. 20 medlemmer i de sidste 3 måneder har prøvekørt løsningen. Ved medlemsmødet i februar blev der udtrykt stor tilfredshed med forslaget om den nye tv-platform, og det er derfor bestyrelsens opfattelse, at den rigtige løsning er fundet og bør føres ud i livet. Venter vi, vil det blive langt dyrere at sikre et tidsvarende tilbud for vore medlemmer.

Bestyrelsen sammenlignede det nye tv-signal med et kvantespring – Tune Kabelnet tog for 10 år siden, da Internettet blev etableret. Det er det kvantespring, vi i dag kan bygge fremtiden på – det er vort fundament.

Der er næppe tvivl om at Radio/TV og Internet vil smelte sammen, og om få år vil vi kunne læse og skrive mails via vort fjernsyn, som for flere og flere boliger i Tune nu er en fladskærm.

Derfor vil Tune Kabelnet allerede nu tildele en e-mal-adresse til alle vore medlemmer, så vi kan sende meddelelser  og andet skriftligt materiale til det enkelte medlem ad denne kanal. De få, som ikke har en Internetadgang, vil selvfølgelig kunne få udleveret trykt materiale, såfremt de henvender sig til foreningen.

Traditionel brevpost (snail-mail) er meget dyrt for foreningen. Eksempelvis kostede indkaldelsen til generalforsamlingen mere end 10.000 kr.

Det seneste år har bestyrelsen modtaget ca 8.600 mails. Blot at læse disse tager betydelig tid, og besvarelserne kræver et meget stort arbejde. Bestyrelsen har indhentet tilbud på admistration, men har besluttet fortsat at basere arbejdet på en frivillig indsats også i 2009. Men det kan på et tidspunkt blive nødvendigt at outsource eller ansætte personale.

Formandens beretning blev énstemmigt godkendt efter en række indlæg med opklarende spørgsmål til bestyrelsens planer om den nye platform3. Det reviderede regnskab
blev enstemmigt godkendt


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Forslag fra bestyrelsen

Indførelse af digitalt tv, på IP-TV form:

Der indføres digitalt tv, af form som IP-TV. Dette igangsættes etapevis i 2009, og med fuldt omfang senest fra 1.1.2010.

De i dag kendte 16 grundpakkeprogrammer tilbydes fortsat analogt.

De samme programmer tilbydes fremover også digitalt.

DRs nye digitale programmer tilbydes fremover, digitalt, uden ekstra programafgift.

Der bliver en ekstra afgift for drift af det digitale system på 168 kr/årligt, men ingen kortafgift.

Der bliver et ekstraordinært kontingent på 500 kr. til etablering, som fordeles på to rater, der opkræves 1.8.2009 og 1.2.2010.

Alle medlemmer kan få udleveret én digital boks, der kan tilsluttes ét tv, af enhver art, inklusive HD-TV. Flere bokse kan købes / lejes.

Boksen skal installeres efter forskrift, udarbejdet af Tune Kabelnet og leverandøren af systemet. Prisen for denne installation er 995 kr. inkl. moms, for medlemmer der allerede har Internet via Tune kabelnet, og 1495 kr. for medlemmer, der ikke har Internet via Tune kabelnet. De sidstnævnte tilbydes så etablering af Internet via Tune kabelnet for kr. 200.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal: 3 undlod at stemme. Ingen imod.

Der var ikke indkommet andre forslag.


5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad
blev vedtaget enstemmigt.


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var: Knud Reinhardt (næstformand), Peter Thornemann (kasserer). Begge genvalgt med akklamation.


7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

På valg var: Kenneth Rossen og Dan Bjerring. Begge genvalgt med akklamation.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg var: Svend-Erik Stampe (revisor) og Inger Jensen (revisorsuppleant. Begge genvalgt med akklamation.


9. Eventuelt