Gå til Tune Kabelnets hjemmeside

Generalforsamling referat 4. marts 2004

Hvis du vil downloade PDF versionen af referatet, så klik HER.
(Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan downloades HER).

Antal stemmesedler udleveret: 82.
Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004.

1. Valg af dirigent

Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent.

Iflg. §5 af vedtægterne skal indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger ske via relevante medier eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen var på Tune Infokanalen siden 10. januar 2004, så dette er opfyldt. Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelsen blev sendt med posten 18. februar 2004, så dette er også opfyldt.

Der var ingen protester fra medlemmerne på dirigenten’s spørgsmål om general-forsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten spurgte om revisor og suppleant var villige til at hjælpe med optælling af stemmerne, hvilket blev bekræftet og gik videre til punkt 2.


2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

Følgende punkter blev behandlet.

 • Medlemstal 1716.
 • Undersøgelser:
  - ydelse der med fordel kan leveres i kabelnet.
  - attraktiv og konkurrencedygtig pris (telefoni forventes).
  - flest mulige leverancer under hensyn til økonomi.
 • Udbredelse af Tune Kabelnet: Tune gl. bydel ca. 95.
 • Vindingeprojektet - måtte af årsager stoppe.
 • ”Billigkanaler” indeholder mere og mere reklame.
  - kanaler koster penge også selv om der vises reklamer.
  - flere betalingskanaler - de bliver bestemt ikke billigere.
 • Tekniske ombygninger i vort net og hovedstationen er nødvendige og foretages løbende.
  · 2005/2006 total omlægning som følge af
  - lovgivning
  - flere digitale tilbud og løsninger.
 • Formuen bevirker at vort net kan drives og vedligeholdes uden at foreningen skal optage lån, men vi skal følge med tiden for at kunne holde attraktive priser og udbud.
 • Tune Kabelnet er billigere end Tele Danmark og Telia.
 • Stofa – for tilsvarende udbud er deres pris 2200 - 2400 kr.
 • Tune Kabelnet har leveret til kr. 1.495 - besparelse min. 700 kr.
 • TVTune – et Tune IF og Tune Kabelnet samarbejde – nu levende billeder og fremover nye muligheder for at skabe egne udsendelser.
 • Medlemskab af F.D.A. (Foreningen af Danske Antenneforeninger).
 • Servicepartner
  · Dansk KabelTV – NetDesign – bestyrelsens personlige netværk.
  · Samarbejdspartnere
  · Canal Digital - Dansk KabelTV – Web-partner.
 • Kanalafstemninger - hvert andet år , dvs. 2. halvår 2004.
  · Medlemmerne afgør kontingentets størrelse !
 • Grundpakken er etableret – konsekvens bl.a. ændring af kanalmønster.
  · Priserne på populær TV stiger – store set fra flere bl.a. Viasat.
  · Regnskab fra flere selskaber tilsiger yderligere stigninger. Prisgarantier må der sættes spørgsmål ved.
 • Priserne på radio stiger.
  - en række radiokanaler er betalingspligtige i kabelnet - pris ca. 110 kr.
  - Meningsmåling bevirkede at flere radiokanaler blev fjernet fra nettet – nye gratiskanaler kan lægges på – der er kapacitet. Vi hører meget gerne fra medlemmer hvis de finder en kanal som er gratis, så vil denne naturlig komme med.
 • Flere ønsker flere Tv-kanaler – senest ved den ekstraordinære generalforsamling august 2003 blev sådanne tanker fremlagt.
  · Muligheder eksisterer stort set ikke i vort net pt.
  · Udbygning af kapaciteten i vort net kun mulig ved ”Fuld UHF”.
  · VisionDigital blev etableret 2 kvartal 2002.
  · Flere kanaler – muligheder og fuld kioskpakke m.m. i fuld digital kvalitet.
  · Prøvekanaler koster - installationspriser mv. er stigende.
  · Nye kanaler kan kræve ekstra udstyr, parabol osv. og påfører os ekstra omkostninger.
  · Interaktivt TV er ikke kommet endnu på de alm. kanaler.
  · Findes på settop-boxene og vil komme til den alm. forbruger, men hvornår ved vi ikke - evt. i 2005/2006.

Internet

 • Stor fremgang og fin tilslutning blandt vore medlemmer.
 • God og solid internetleverandør siden dec. 2002.
 • Skalerbar leverance op til 34 MB - i dag 10 MB.
 • Vor løsning er stadig attraktiv og prisbillig og de traditionelle ADSL-forbindelser langt overlegen.
 • Hjemmearbejdspladser.
  · Fast IP-adresse tilbydes.
  · VPN kan etableres – tiltagende brug også hos os.
 • Følger løbende udviklingen og ændringer i markedet.
 • Sund økonomi – til glæde for en stigende mængde af vore medlemmer. Vor vision og strategi holder !
 • Løsning ca. 2800 kr. en model som mange vælger - uden telefonimulighed og baseret på komponenter vi har erfaring med og testet af NetDesign.
 • Løsning ca. 4000 kr. er identisk med ovenstående og giver mulighed for intern telefoni - en løsning der er leveret til flere af vore internetmedlemmer.
 • Fælles for løsninger - sammensatte komponenter.
 • Cisco produkterne benyttes fortsat i hovedstationen men for medlemmerne har vi en ZyXEL-løsninger som Netdesign kan stå inde for - kan bruges i vort net i en længere periode – ZyXEL er ikke nødvendigvis den fremtidige løsning.
  Nu Om 5 år
Antal medlemmer 1716 > 1750
Tilbudte ydelser Radio TV Internet TV, Radio, Internet, interaktive tjenester, evt. telefoni
Formue 1,4 mio kr 1,5 mio kr
Antal TV kanaler 21 Afhænger af medlemmernes ønsker
Antal radio kanaler 21 Afhænger af medlemmernes ønsker
Kontingent Fuld pakke 1.690/1.910 kr.Grundpakke 750/970 kr. Afgøres af medlemmernes valg, men stigninger må forventes

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Spørgsmål/Bemærkninger til punkt 2 fra medlemmerne:

Lundegårdsparken 27: Kenneth Runge Rossen
Takkede bestyrelsen for indsatsen. Spurgte hvorfor folk ikke selv kan komme med hardware, f.eks. selv købe en router, og komme på vores netværk.
Svar: (Tage): ZyXEL 944S router er udgået. Vi kigger pt. på en ny router, men der er ingen prisgaranti, og vi har endnu ikke fået den til at virke. Mht. at folk ikke selv kan købe en router har noget at gøre med sikkerheden, og den måde vi konfigurerer routere.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Peter Thornemann præsenterede det reviderede regnskab.

Lundegårdsparken 27: Kenneth Runge Rossen
Spurgte om den Gamle Bydel – nedgravning af kabler – var med i dette regnskab.
Svar: (Peter): Nej, disse omkostninger var allerede med i regnskabet for 2002.

Hyrdestien 5: Kenneth Steen Hansen
Hvorfor står der en post på kr. 95.000 i lønomkostninger når der bliver sagt at bestyrelsen laver deres arbejde ulønnet?
Svar: (Bernt): Der blev sagt at største delen af bestyrelsen ikke får løn for deres indsats; dog får kassereren og systemadministratoren en kompensation for deres arbejde. Sidstnævntes løn bliver i øvrigt betalt af overskuddet genereret af internet-forretningen.

Konklusion: regnskabet er vedtaget.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

4.1. Bestyrelsens forslag om at dele kontingentet op i 2 rater

Bestyrelsen kom med et forslag om at dele kontingentet for Radio og TV op i 2 rater, med forfald 1. februar og 1. juni. Dvs. at der bliver opkrævet halvdelen af sidste års kontingent pr. 1. februar, og 1. juni bliver forskellen mellem det nye fastsatte kontingentet – besluttet på generalforsamlingen – og det betalte à-conto-beløb fra februar opkrævet. Dette for at forbedre likviditeten i foreningen.

Fjællestien 3:
Flytter I datoen for opkrævningen fra omkring 1. april?
Svar: Vi foreslår at opkræve af 2 omgange, 1. februar og 1. juni for at forbedre likviditeten i foreningen. Hvis vi lægger generalforsamlingen f.eks. i slutningen af marts, hvilket nok er mere hensigtsmæssigt i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet, så bliver det nye kontingent først fastsat i slutningen af marts, da dette jo besluttes af generalforsamlingen. Så kan vi først begynde at opkræve penge i slutningen af april, hvilket vil medføre likviditetsproblemer, eftersom vi skal betale programafgifter hvert kvartal, og det er store beløb vi taler om. Derfor vil vi gerne opkræve en rate allerede 1. februar.

Almuevej 43:
Hvornår plejer vi at betale nu?
Svar: 1. april.

Forslaget omkring rate-deling blev vedtaget.

4.2. Birgit Knudsen, Begoniavej 7: Eurosport på TV-nettet igen

Forslagsstiller var til stede, men ønskede ikke at uddybe forslaget.
“Jeg kan ikke tro, at jeg er den eneste her i Tune der er vild med tennis, og det er der ikke meget af på ViasatSport, så lad os få Eurosport ind igen.”

Ved hjælp af håndsoprækning blev der stemt om Eurosport skulle på som EKSTRA kanal ved siden af ViasatSport, eftersom der ikke udtrykkeligt stod i forslaget om det drejede sig om en erstatning af Viasat Sport.

Forslaget faldt.

4.3. Poul Erik Rasmussen, Engstien 9: skift ViasatSport ud og få Eurosport Nordic ind igen.

Forslagsstilleren var ikke tilstede.
“Dem der engang stemte, for at få ViasatSport, må efterhånden have indset, at det er en dårlig sportskanal. Der er en masse golf, gamle boksekampe, en masse genudsendelser, ingen vintersport samt udenlandske kommentarer.”

Forslag 1:
Skift ViasatSport ud, og ind med Eurosport Nordic igen.

Forslag 2:
Alternativ til Forslag 1. Fjern TV5 fransk og ind med Eurosport i stedet for.

Løvkærparken 19:
Der er kanalvalg til efterår. Hvorfor skal vi vælge kanaler på en general-forsamling?

Agerstien 9:
Kommenterede, at det var helt udemokratisk hvordan ViasatSport blev valgt ind sidste år!

Egevej 3:
Forsvarede, at den måde ViasatSport blev valgt ind sidste år ikke var udemokratisk.

Bestyrelsen (Tage):
Redegjorde for at man skal respektere en kanalafstemning, og at det kræver ændringer af vedtægter før vi kan undgå tovtrækkeri på en generalforsamling omkring kanalvalg, eftersom det iflg. vedtægterne er lovligt at lave kanalvalg på den måde. Til næste års generalforsamling vil bestyrelsen derfor komme med et forslag omkring ændring af vedtægter på dette punkt.
Tage bemærkede atter, at TV5 er en fuldstændig gratis kanal og at dette kan gavne dem der læser fransk i skole.

Ved hjælp af håndsoprækning blev der stemt om Eurosport skulle afløse Viasat Sport. Eftersom det var meget tæt på at være over halvdelen, blev der skriftlig afstemning.

47 var for forslaget, forslaget blev dermed vedtaget.

Der blev ikke stemt om forslag 2a) og 2b) som omhandlede udvidelse af Viasat Sport med Viasat Sport 2 + 3, eftersom Viasat Sport blev stemt ud.


4.4. Kenneth Steen Hansen, Hyrdestien 5: Indførelse af grundkontingent.

“Der indføres et grundkontingent der alene dækker andelen af faste årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af radio- og TV-nettet samt udgifter til lovgivningsmæssig påbudte kanaler.”

Forslaget gik ud på, at der skulle være en grundpakke som udelukkende indeholder ”must-carry” kanaler. Den grundpakke vi har nu - med en masse ekstra kanaler udover de såkaldte "must carry" kanaler - koster kun ca. kr. 50-70 mere end en ren "must-carry" pakke som forslagsstilleren foreslog. Det ville blive for dyrt at skulle håndtere en 3. pakke og indholdet af grundpakken blev blot besluttet for et halvt år siden på den ekstra-ordinære generalforsamling i august 2003.

Ved hjælp af afstemning via håndsoprækning faldt forslaget.

4.5. Peter Christensen, Tinggårdsvænget 14: Ny kanalomlægning.

Forslagsstilleren var ikke tilstede.
“Kanalomlægning giver os store problemer med at se en række populære kanaler. På 2 af husets 4 TV er det ikke muligt, at modtage kanaler højere end “S20”. Uheldigvis har Tune Kabelnet valgt at placere en række populære stationer på kanalerne højere end “S20”.
Jeg forstår at omlægningen er nødvendig for at kunne opdele frekvensbåndet i grund- og fuld pakke. Men konsekvensen for os har ikke været omtalt i forbindelse med beslutningen om pakketering. Jeg synes at Tune Kabelnet, som jeg normalt anser for at være meget betænksom, bør eliminerer problemet ved en af følgende løsninger:

1) Flytte alle stationer ned under “S20” , det har stort set været muligt indtil denne kanalomlægning.
2) Prioritere de stationer som har opnået flest stemmer ved afstemningen i november således, at de får kanaler under “S20”

Såfremt der ikke kan findes en umiddelbar løsning på vores problem, vil jeg gerne have det med som et punkt på næste generalforsamling. Jeg ser frem til at høre fra bestyrelsen.”

Det blev besluttet, at gå efter en fuld UHF løsning, dvs. at foreningen låner kr. 1.500.000 for at gennemføre denne opgradering af vores net. Fuld UHF vil ikke have problemer med S20-kanaler og derover, dvs. at problemstillinger som ovenstående vil forsvinde.

Ved hjælp af håndsoprækning blev der stemt om der skulle være en ny kanalomlægning. Forslaget faldt.

4.6. Bodil Merl, Åkandevej 5: Hjælp med at indstille kanaler efter omlægning.

“Må jeg foreslå til generalforsamlingen at der bliver sat en mand af til at ordne de nye kanaler, rund om i de små hjem, der er nok andre pensionister som ikke kan stille på TV.”

Mogens Christensen – til at træffe på telefon 46 13 90 40 – stillede sig op som frivillig til at indstille kanalerne på TV hos medlemmerne.

5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad

Med hensyn til budget for 2004 blev fuld UHF-løsningen valgt, dvs. at vi skal investere ca. 2 millioner for at få vores net udbygget til fuld UHF. Dette indebærer så også at kontingentet har et tillæg på ca. kr. 220 pr. medlem/pr. år de næste 5 år for at kunne tilbagebetale det lån vi skal optage. Dette tillæg bortfalder når lånet er fuldt tilbagebetalt, medmindre medlemmerne vælger at det fortsat skal opkræves til brug for en opsparing i foreningen.

Kontingentet for 2004 blev derfor fastsat til (kr. 1.690 + kr. 220) = kr. 1.910 for den fulde pakke og (kr. 750 + kr. 220) = kr. 970 for grundpakken.

Tinggårdsparken 66:
Stillede et forslag, om det ikke var bedre at spare op de næste 2 år, for dermed at kunne nøjes med at optage et mindre lån, som kunne afvikles over 3 år i stedet for over 5 år.
Med det renteniveau der er i øjeblikket, og når man kigger på inflationen, kan det næsten bedre betale sig at få lavet en stor kassekredit, i stedet for at spare op i 2 år. Endvidere stiger gravepriserne, så det er bedst at starte med dette projekt så hurtigt som muligt.

Elkærparken 50:
Spurgte om UHF løsningen betød, at de personer - som pt. ikke kunne indstille kanaler over S20 på deres (ældre) fjernsyn - ikke ville have disse problemer med UHF-løsningen. Svaret er ja, at de ikke vil have disse problemer med fuld UHF-løsning.

Endvidere spurgte Elkærparken 50, om vi allerede kan stemme nye kanaler ind til næste kanalafstemning, som finder sted til efteråret.
Svaret er ja – dog skal der laves meget om på nettet, og det tager sin tid, så bestyrelsen kan ikke garantere, at de nye kanaler kommer på i år.

Østerbakken 56:
Hvad skal vi tage af vores formue for at etablere fuld UHF-løsningen?
Svar: Projektet er skønnet til at koste kr. 2.000.000 – vi har regnet med at tage kr. 500.000 fra formuen (resten skal vi bruge i.f.m. likviditeten), og de resterende kr. 1.500.000 må vi ud og låne.

Hyrdestien 5:
Hvorfor kan vi ikke grave lysledere ned når vi nu skal i gang med at opgradere vores net?
Svar: at grave lysledere ned vil koste mange millioner mere end den 2-million-løsning vi har vedtaget.

Lundegårdsparken 27:
Havde et spørgsmål til reparations- og vedligeholdelses tallene på budgettet, hvorfor disse tal skulle være så høje, når vi har en servicekontrakt samt garanti-ordning, og går i gang med at opgradere vores net; nogen af de tal overlappede hinanden vel?
Svar: Der kan være et overlap mellem disse tal, men budgettet er sat op meget konservativt. Vi vil hellere sætte budgettet vedr. udgifter for højt end for lavt; skulle det vise sig, at udgifterne er mindre ved årets regnskab for 2004, kommer dette os alle til gode, samt betyder det, at vi ikke behøver at tage for meget af kassekreditten som skal oprettes i.f.m. opgradering til fuld UHF.

Hyrdestien 3:
Kom med bemærkningen at vi har en stor formue, og at vi skulle bruge det.
Svar: Det er også vores hensigt at tage fra formuen, men vi skal samtidig sikre likviditeten i foreningen, derfor bliver vi nødt til at optage et lån/kassekredit.

Budget, kontingent og takstblad blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bernt Freiberg (formand) og Tage Lauritsen (næstformand) blev genvalgt.
Christian Gravad havde valgt at trække sig fra bestyrelsen som sekretær, og Hanneke – som var 1. suppleant – blev valgt ind i bestyrelsen.

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

Lene Wiisbye – før 2. suppleant – blev valgt ind i bestyrelsen som 1. suppleant.
Flemming Grønager blev valgt ind i bestyrelsen som 2. suppleant.

8. Valg af revisor og revisor suppleant

Peder Pedersen (revisor) og Inger Jensen (revisor suppleant) blev genvalgt.

9. Eventuelt

Fjællestien 3:
Er det et lovkrav fra 2006 at man skal køre fuld UHF?
Svar: Det er ikke et lovkrav endnu, men vi forventer at ting sker i den retning.....

I forbindelse med vores konkurrence om at vinde et års TV kontingent til en værdi af kr. 1.690 (dette er eksklusiv tillægget på kr. 220 for lån til fuld UHF løsningen) for 2004, blev følgende vinder trukket blandt lodsedlerne: Bjarne Glenstrup, Bondestien 22. 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  2000-2012 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: 12. nov. 2012.