Referat af ordinær generalforsamling Tune Kabelnet.

Generalforsamlingen blev afholdt den 5. Marts 1998.

Bemærk: Dette er referatet af generalforsamlingen 1998 og beretningen dækker således bestyrelsens arbejde i 1997 og de perspektiver, bestyrelsen så.


Dagsorden ifølge vedtægter:


1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Bernt Freiberg
  Mogens Brønnum
  Ole Rasmussen
  Claus Nielsen

7. Valg af l. og 2. Suppleant til bestyrelsen.

På valg er: Kenneth Runge Rossen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er: Peder Pedersen (revisor)
Svend Erik Stampe (revisorsuppleant)

9. Eventuelt.


1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Frede Kruse Christiansen valgt som dirigent. Frede Kruse Christiansen blev enstemmigt valgt. Herefter fastslog dirigenten at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Som stemmetællere blev valgt Peder Pedersen og Svend Erik Stampe.
Til generalforsamlingen var der repræsenteret 127 stemmeberettigede medlemmer.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Velkommen til den ordinære generalforsamling 1998 i Tune Kabelnet.

Jeg aflægger hermed bestyrelsens beretning for Tune Kabelnet’s virke i det forgangne år. I oktober måned ønskede Leif Nielsen at udtræde af bestyrelsen grundet sygdom. Leif Nielsen, døde desværre i januar.

Jeg skal udbede mig et øjebliks stilhed til ære for Leif.

Leif Nielsen har altid ydet et konstruktivt bidrag til bestyrelsesarbejdet. Leif er et savnet bestyrelsesmedlem i Tune Kabelnet.

Suppleanten Claus Nielsen blev ved denne lejlighed medlem af bestyrelsen.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke bestyrelsen for et glimrende samarbejde - et samarbejde, hvor vi i fællesskab har løst de opgaver bestyrelsen er blevet stillet overfor i 1997.

I det forgangne år er vort medlemstal ikke vokset og det hænger sammen med den lave byggeaktivitet der er i vort område. Arbejdet på porcelænsgrunden er startet og med den foreløbige byggeplan vil vi kunne påregne at få yderligere 130 medlemmer. Vort medlemstal er i dag 1533 og såfremt byggeriet bliver gennemført som planlagt vil blive 1660 medlemmer. Der er stadig ca. 100 potentielle medlemmer som vil kunne blive tilkoblet vort anlæg - idet der ligger ca. 100 ejendomme i vort udbyggede område som endnu ikke har tilsluttet sig vort kabelnet. Vi har i det forgangne år fået 3 nye tilslutninger og jeg skal i dag skal byde de nye medlemmer velkommen i foreningen, men samtidig er en del lejemål i Elkærparken blevet sammenlagt.

Vi tror stadig på, at vort medlemstal år for år vil stige da vi stadig tror på, at de husstande hvor kablerne ligger klar i vejen, efterhånden vil tilslutte sig vort net. Det tror vi på bl.a. fordi vi mener, at udgifterne ved modtagelse af TV-signaler bliver dyrere - som privatperson har man ikke de store muligheder for at opnå rabatter og det vil på sigt blive meget vanskeligt at vedligeholde og modtage signaler via piratkort - det er jo i øvrigt som alle ved tillige ulovligt.

De parceller, der har umiddelbar mulighed for at tilslutte sig Tune Kabelnet, befinder sig alle grundejerforeningerne, Fortuna, Baldershøj, Bakkegården samt i den ældste del af anlægget.

Vi vil til stadighed forsøge at få de sidste parceller med i kabelnettet, idet vi kan tilbyde et stort udbud af kanaler - et udbud som sikkert dækker langt de fleste familiers behov.

Foreningen har en potentiel formue liggende i form af de tilslutningsmuligheder. der givetvis vil komme i kabelnettets kasse i takt med, at der sker udskiftning i form af ejendomssalg.

Ved et salg af en parcel i Tune er det en fordel, at denne er tilsluttet vort kabelnet. I vort net kan vi stort set kan levere samme ydelser som TeleDanmark, men til en langt mere attraktiv pris.

Vi har faktisk alle betalt for at disse potentielle medlemmer har fået en tilslutningsmulighed og i bestyrelsen mener vi at disse betalinger vil komme retur til foreningen hen over tid.

Vi tror også på en større tilslutning fordi udbuddet af ukodede satellit stationer, der ikke blot udsender, reklamer og diverse serier af svingende kvalitet, fortsat vil falde. Vi tror samtidig, at de interessante kanaler vil blive sendt digitalt og kodet og det vil bevirke, at tilslutning til vort anlæg bliver stadig mere attraktivt for udenforstående, især i de kommende år.

Set i lyset af denne udvikling vil det være en fordel at være medlem i Tune Kabelnet.

Bestyrelsens erklærede mål er fortsat, og har altid været, at udbrede Tune Kabelnet til så mange husstande i Tune som overhovedet muligt, dog indenfor en fornuftig økonomisk ramme.

I den gamle bydel vil det fortsat kræve en meget høj tilslutningsprocent før nettet kan udvides så det kommer til at dække disse områder. Der skal blandt disse parceller være en meget stor opbakning bag et nt projekt, Uden en massiv tilslutning vil det ikke være økonomisk attraktivt for den enkelte grundejer at blive tilsluttet Tune Kabelnet, også selv om Tune Kabelnet’s kasse kunne være en økonomisk støtte i forbindelse med udvidelsen.

Vi har i 1997 afsluttet den sidste planlagte renovering i vort anlæg og har benytte året til at stabilisere nettet. Derfor har vi et yderst velfungerende kabelnet, hvor vi er i stand til at udsende mange kanaler til en meget billig pris - en pris, som den enkelte parcel ikke selv vil kunne modtage og dekode signalerne til.

Tune Kabelnet har været medvirkende til at Tune Infokanal er blev etableret. TIF, Handelsstanden og Elkærparken er indbudt til sammen med Tune Kabelnet i fællesskab at opbygge en forening, som har til formål at sende informationer til borgerne i Tune via Tune Kabelnet.

Tune Kabelnet har stillet en kanal til rådighed for Tune Infokanal mod at Tune Kabelnet frit kunne disponere over nogle tekstsider på denne kanal. Handelsstanden har valgt ikke at gå med i projektet. TIF og Elkærparken har givet mundtligt tilsagn om støtte til projektet og der er aftalt en økonomisk ramme for projektet - det skal dog bemærkes at TIF og Elkærparken endnu ikke har indbetalt det aftalte beløb - endelige rammer og vedtægter for projektet er endnu ikke aftalt - og derfor drives projektet alene af Tune Kabelnet i øjeblikket.

Ved hjælp af denne kanal er det muligt at sende informationer om f.eks. kanalskifte af såvel tv som radio direkte til medlemmerne, ligesom det vil være muligt at informere om planlagte målinger og reparationer i vort net. Det er bestyrelsens hensigt at benytte dette medie aktivt i forbindelse med f.eks. generalforsamlinger osv.

Info-kanalen skal udnyttes bedst muligt og være med til at styrke det lokale samfund.

Tune Kabelnet har stillet en kanal til rådighed og foretaget den nødvendige udvidelse i vort fordelerhus. Den økonomiske ramme er af bestyrelsen sat til kr. 10.000 - det beløb som såvel TIF og Elkærparken skal indskyde i projektet. For Tune Kabelnet’s vedkommende vil det svare til et par postforsendelse til vore medlemmer og dermed er investeringen hurtig hentet hjem igen.

Jeg skal for en ordens skyld præcisere at Tune Info-kanal vil blive etableret som en selvstændig forening, såfremt TIF og Elkærparken indtræder i projektet. En forening hvor de tre interessenter vil have pladser i bestyrelsen.

En Info-kanal har vist sig at være en succes på mange større kabelnet, både for medlemmerne og for lokalsamfundets forenings- og forretningsliv. Samtidig ville det givetvis gøre det væsentligt mere attraktivt at være medlem af Tune Kabelnet - et af vore erklærede mål.

Et lokalt informationssystem er således endeligt blevet etableret i Tune.

Bestyrelsen har i det forløbne år søgt at følge udviklingen og deltaget i såvel kurser som seminarer omkring fremtidens muligheder. I år har 4 medlemmer af bestyrelsen tillige besøgt IFA, en messe og udstilling som afholdes i Berlin hver andet år. I år var der 133 udstillere fra 33 lande og der blev især sat fokus på den digitale fremtid.

Vort kabelnet er på visse punkter interessant for flere selskaber. Bestyrelsen har været i dialog med en række leverandører, herunder TeleDanmark, Derfor har vi været i stand til at udsende Sportskanalen frem til 31. December 97 uden omkostninger for foreningen og havde faktisk et udkast til en kontrakt med TeleDanmark klar. Kontrakten ville give Tune Kabelnet mulighed for at udsende 4 programmer til de af vore medlemmer som ønskede at abonnere på disse kodede programmer. Kontrakten blev dog ikke underskrevet idet Sportskanalen jo stoppede ved udgangen af 1997. Vi har dog fortsat dialogen med TeleDanmark og har faktisk i dag en kontrakt som vil gøre os i stand til at udbyde et væld af programmer, heraf kan nævnes Canal+, Canal+ Gul, TV1000, TV1000 Cinema, TV Bio, Entertainment -, Lifestyle - Nyheds - og Børne- pakken. Disse programmer kan Tune Kabelnet levere uden omkostninger for sine medlemmer, idet alle installationsomkostninger afholdes af TeleDanmark Tune Kabelnet kan således i løbet foråret 1998 tilbyde et væld af kanaler gennem sit net - det skal dog bemærkes at de digitale kanaler vi udsender med TeleDanmark som leverandør kræver TeleDanmarks digitale dekoder. Den månedlige leje hos TeleDanmark er i øjeblikket ca. 50 kr. - hertil skal så lægges udgifterne for de kanaler man ønsker at modtage. Vi har således i anden runde forhandlet os til en bedre kontrakt med TeleDanmark - en kontrakt med et langt større tilbud til vore medlemmer.

Etableringen af et færdigt udbygget tovejs kommunikationsanlæg kraver en udvidelse af moduler i vore forstærkere samt en investering udstyr i den enkelte parcel.

Bestyrelsen arbejder på at vi færdiggøre vort net, så nettet er klar til fuld tovejs kommunikation i løbet af en kortere årrække. Bestyrelsen forventer, at der i løbet af få år vil opstå behov for denne type kommunikation især i forbindelse med de nye digitale tjenester. Vi tror på at den enkelte kunde i langt højere grad fremover vil komme til at betale for de udsendelser, der ses og ikke som i dag hvor vi betaler for alt - også de programmer vi ikke ser.

Bestyrelsens økonomiske politik er stadig, at foreningens formue skal bibeholdes. Vi anser formuen for væsentlig og nødvendig for foreningens økonomi. Vi kan konstatere, at vores formue i dag udgør ca. 900.000 kr. Vi ønsker at bibeholde formuen, idet det indebærer store fordele for vore medlemmer at foreningen har en sådan formue.

Vi kan selv betale for det nødvendige vedligehold uden at skulle gældsætte foreningen. Det har vist sig at være en overordentlig stor fordel. Vi har til stadighed formået at holde vort anlæg på kvalitetsmæssigt godt niveau, fordi vi har haft de nødvendige midler til at gøre gode forretninger på velvalgte tidspunkter. Mange foreninger har ikke kunnet gennemføre renoveringer af deres anlæg og har derfor ikke været i stand til at leve op til medlemmernes krav og ønsker. Det har bevirket at flere foreninger har måttet gældsætte sig i mange år frem eller simpelthen sælge deres net til andre virksomheder. Nogle af disse salg har vist sig at være en katastrofe, idet medlemmerne nu helt og holdent er kommet i hænderne på virksomheder, der stort set kan gere med kontingentet, som det behager dem.

At vi helt og holdent ejer vort anlæg, gør at flere leverandører kunne tænkes at være interesseret i at levere kanaler til vort net og måske endda betale for at komme ind på nettet.

På vor prøvekanaler har i det sidste år bl.a. udsendt følgende programmer:

ARD, NRK1, NBC og Animal Planet.

Det er synligt for de fleste, at kvaliteten af de såkaldte frie kanaler er utroligt svingende. Derimod er kvaliteten markant højere, når betalingskanalerne under en eller anden form toner frem på skærmen.

Vi har heldigvis igen i det forløbne år haft meget få tekniske problemer i vort kabelnet.

Vi har konstateret at Scantemo, som er vor samarbejdspartner har været meget hurtigere til at udbedre opståede skader og fejl. Bortset for en periode i maj måned hvor vort anlæg blev gennemprøvet og gennemmålt har vi stort set været forskånet for uheld.

Normalt er det sådan, at ringer et medlem på vores vagttelefon og har et signalproblem, vil det blive søgt løst af vores egen vagt. Dersom dette ikke kan lade sig gere, er Scantemo normalt på stedet dagen efter. Husk dog på, at dersom årsagen til modtageproblemerne af Scantemo findes efter standeren ved vejen, altså på egen stikledning eller i egen installation inde i huset og I derfor får Scantemo til at udbedre fejlen, så er det jer selv, der modtager regningen fra Scantemo. Vores servicekontrakt samt vor forsikring af anlægget dækker kun skader eller fejl på den del af installationerne, der ejes af Tune Kabelnet.

En af de gener der forekommer på vort anlæg, som vi desværre ikke kan gøre noget, er en forringet billedkvalitet på satellitstationerne især perioder med bestemte vejrtyper. Isslag, kraftigt regnvejr eller snefald kan få kvaliteten til at falde dramatisk endog få billederne til kortvarigt at forsvinde.

Et problem som man også på hybridnettet må kæmpe med og vi kan kun håbe at der på sigt kommer en teknisk løsning på disse problemer.

Vort radiokanalsystem har virket upåklageligt, der har varet ganske få fejl i det forgangne år.

Som vi på tidligere generalforsamlinger har talt om, er udvalget af radiokanalerne i en vis udstrækning bestemt af, hvilke TV kanaler, vi har valgt at udsende på nettet.

Vi udsender i øjeblikket 19 TV-kanaler på nettet, hvoraf to er frie prøvekanaler. Herudover udsendes 18 radiokanaler, hvoraf de to er anvendt til stereolyden fra de to danske TV-kanaler.

Vi kan udsende et større antal TV - og radiokanaler på kabelnettet, blot skal vi huske på, at hver enkelt kanal er belagt med statsafgifter samt afgifter til leverandøren af kanalerne. Men teknisk set vil det altså være muligt at udsende mange flere kanaler på vort net uden andre omkostninger end dem, vi kan kalde afgifter. Disse er dog ret så betragtelige som vi senere vil se af regnskabet. Kanalerne kan groft sagt deles i 3 grupper, nemlig de betalingsfrie, lavpriskanalerne, betalingskanalerne samt de kodede betalingskanaler.

I løbet af dette år vil det digitale TV-paradis vinde frem - også i Danmark. Når det sker vil det medføre et væld af muligheder. Der vil komme et langt større udvalg af kanaler og programmer ligesom der vil være mulighed for at vælge f.eks. en bestemt film som man kunne tænke sig at se. Der vil kunne spilles tv-spil ligesom det vil være muligt at gå på opdagelse hos f.eks. den lokale ejendomsmægler og ad den vej finde sin nye bolig. Man vil inden for de nye k kunne sende elektronisk post ligesom man vil kun tage sig en tur på Internettet via sit tv med tilhørende digitale dekoder. Den Digitale dekoder vil virke som en slags PC og om en kort årrække vil denne dekoder sikkert sidde indbygget i tv’et.

Med den nye teknologi vil vi på en kanal kunne udsende 4-10 gange så mange programmer. Tilbud som det ikke er muligt at udsende med den nuværende analoge teknologi.

Flere selskaber har positioneret sig og opbygget organisationer, som kan udbyde flere forskellige services på det digitale marked. TeleDanmark-Schibsted-Metronome-Skandinavisk Filmkompagni er en af de store udbydere, som sammen med Canal Digital vil levere den digitale dekoder til vore medlemmer. Intet er dog gratis og de foreløbige priser, som vi er i besiddelse af, fortæller at den digitale dekoder vil koste 50-60 kr. pr mdr. Hertil skal man så lægge at abonnement på de betalingskanaler man ønsker. Canal Digital har allerede viden/ekspertise og ‘sælger’ allerede den digitale dekoder ude i Europa og skal også stå for salg/udlejning af dekoder for TeleDanmark Det skal dog bemærkes at TeleDanmark har solgt en del af disse selskaber ligesom det har været tale om at udskille TV/Kabelnet i et selvstændigt selskab.

TeleDanmark forventer, at lægge 18 digitale kanaler ud på deres net og i 1999 forventes det at der ligger yderligger ca. 100 digitale kanaler til rådighed hos TeleDanmark.

I 1999 forventer jeg at der på de store kabelnet vil være direkte adgang til homeshopping, muligheder for at kunne tippe, spille på lotto og meget mere. Compaq har på en af de store edb-messer i efteråret 1997 annonceret en sammenbygning af PC og TV og det er så vidt jeg ved den første PC-leverandør, som har tænkt sig at realisere denne tanke. Inden denne annoncering har det alene være tvproducenterne, der har søgt at sammenbygge / integrere pc’en i Tv’et dog uden større salgssucces. Nu ser det altså ud til at være en fælles interesse og dermed er der ingen tvivl om at udviklingstempoet vil blive sat i vejret.

Om få år forventer alle udbydere at langt de fleste tilbud vil ligge på de digitale kanaler. Samtidig med at udbudet øges, må det nok forventes at flere betalingsfrie kanaler overgår til at blive kodede betalingskanaler. Vi må derfor forvente en betaling til disse kanaler, såfremt vi ikke alene ønsker at se de reklamefinansierede kanaler.

Set i lyset af disse perspektiver er bestyrelsen nødt til at følge udviklingen meget tæt. Derfor er det vigtig at vi aktivt udnytter vort medlemskab af FDA - Forenede Danske Antenneanlæg- et organ vi også benytter til at præge de forskellige politiske institutioner og beslutninger.

Vi må fortsat søge viden gennem uddannelse og kurser hos forskellige udbydere, herunder også vore daglige samarbejdspartnere -TeleDanmark, Scantemo Kabel TV og Canal Digital.

Som følge at lovgivningen skal der hver andet år afholdes en afstemning vedr. de kanaler, det er muligt at udsende på nettene. Alle kabelnet skal gennemføre sådanne afstemninger og på trods af den store utilfredshed med Jytte Hilden’s lov er der ikke ændret i denne. Derfor vil bestyrelsen foreslå at vi i år afholder en kanalafstemning. Denne afstemning har til formål at, afgøre hvilke kanaler der fremover skal udsendes på vort net. Afstemningen er tillige afgørende for fastsættelsen af kontingentet i 1999. Det er fortsat bestyrelsens mål at synliggøre prisen for de enkelte kanaler og derigennem at sikre det enkelte medlem mulighed for at påvirke kontingentet.

Bestyrelsens indstilling til flere kanaler på kabelnettet er den samme, som den altid har været.

Det er medlemmerne, der udover de kanaler, vi lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at udsende på nettet, til enhver tid bestemmer, hvilke og hvor mange kanaler, der skal udsendes på nettet. Bestyrelsen ønsker dog at stille det bredest mulige tilbud til rådighed for vore medlemmer og ønsker derfor fortsat at kunne lægge nye kanaler ud i nettet så længe det ikke vil berøre foreningen økonomisk. Bestyrelsen vil selvfølgelig også kun lægge nye kanaler på i det omfang at vort net kan bære disse.

Kontingentforslag for 1997 var det nødvendigt at forhøje til kr. 840, idet TV3 fremover ønsker betaling fra alle sine seere. Vi kan i dag se at denne politik også til en vis grad er slået igennem for andre kanaler i det vore afgifter er steget langt højere en forventet. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere at bestyrelsen alligevel har formået at holde igen på udgifterne så vi i dag alligevel kan fremvise et pænt regnskab.

I år har Tune Kabelnet også trukket på Foreningen af Danske Antenneanlæg - specielt i forbindelse med vore forhandlinger med TeleDanmark vedr. Sportskanalen. Det er vigtigt at vi og andre kabelnet kan stå sammen og 6 fornuftige løsninger. Gennem FDA, er sager behandlet ved retten som vi som forening ikke har kunnet påtage os – her har FDA kunne tale på vore og mange kabelnets vegne.

Tune Kabelnet er repræsenteret i FDA’s kreds 7. Knud Reinhardt og Ole Rasmussen sidder i bestyrelsen i kreds 7. Tune Kabelnet har derfor muligheden for at præge udviklingen i FDA på nærmeste hold og har således også direkte adgang til at følge udviklingen herfra.

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder samt en hel del ekstraordinære møder. Herudover er der afholdt en del møder med vores leverandør, Scantemo, og TeleDanmark m.fl. samt møder omkring etablering og opstart af INFO-kanalen.

Sluttelig skal jeg, af hensyn til vore referenter bede om, at man hvis man ønsker ordet under generalforsamlingen, markerer til dirigenten samt at man når man får ordet, kommer frem til mikrofonen og indleder med at siger sit navn og adresse.

Dermed har vore referenter mulighed for at udfærdige et brugbart referat og samtidig sikres det, at de forskellige indlæg kan høres af alle i salen.

Jeg endnu en gang takke mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejdet i 1997.

Til sidst vil jeg udtrykke håbet om, at vi vil få en god og informativ generalforsamling i en god og ordentlig tone.


Efter beretningen var der følgende kommentarer.

Leif Hansen, Tune Parkvej:
Hvor står vi hvis TeleDanmark Kabel skal sælges, og vi har solgt til dem?

Formanden:
TeleDanmark er kun leverandør, derfor ingen risiko.

Tage Lauritsen, Agerstien:
Anlægget bør udbygges til fuld tovejs, og muligheden for Internet udnyttes. Kvalitet på TV3 for dårlig. Hvorfor er der ikke stereo på alle kanaler?

Leif Hansen Tune Parkvej:
Hvorfor programmer med italiensk tekst?, og hvorfor bruges S-kanaler?

Formanden.
Anlægget er blevet gennemmålt i maj, alt OK.

Bestyrelsen har været tilbageholdende med stereo da ønske ikke har været kendt.
Internet formentligt ikke rentabelt, men behov vil blive undersøgt ved kanalafstemning til efteråret.
Vi vil stadig bruge S-kanaler da nettet er fyldt op fra bunden.

Tage Lauritsen, Agerstien:
Sverige nedlægger FM radio i år 2010.
Mener at bestyrelsen skal arbejde kraftigere på Internet løsning.

Jan Zachi, Lundegårdshegnet 68:
Tak for beretning og Info Kanal.
Ønske om stereo på alle kanaler.
Ang. Internet, kun 10% af husstandene bruger det.
Vi skal passe på at TeleDanmark ikke bliver for mægtige, vi bør selv styre kanaludbud.

Torben Jørgensen, Lundegårdshegnet:
Ang. Internet, så er det bare med at komme i gang uanset pris. Bestyrelsen bør undersøge prisen.

Leif Hansen Tune Parkvej:
Hvilket stereo system vil Tune Kabelnet benytte:

Klaus Villadsen, Tinggårdsparken 89:
Stereo på alle kanaler vil kun koste kr. 200 pr. husstand

Johnny Kramer, Tinggårdshegnet 28:
Kvaliteten af programmerne er dårligere end i Ishøj.

Formanden:
Ang. italiensk, så forstår jeg lidt, men vi er ikke herre over leverandørerne.
Internet vil koste ca. kr. 200 - 300 samt et kabelmodem til ca. kr. 3000 pr. husstand
Det var ikke meningen at lovprise TeleDanmark, men vi mener det er et godt tilbud.
Andre leverandører vil også være velkomne.

Stereo vil koste ca. kr. 200 - 250 pr. husstand.
Valg af stereosystem (A2/Nicam) er op til leverandøren.

Torben Jørgensen, Lundegårdshegnet:
Forslag om stereo burde have varet fremlagt af bestyrelsen, i det hele taget mangler vi information.

Formanden:
Takker for tilladelse til bare at bruge kr, 300.000.

Leif Hansen, Tune Parkvej:
Hvad koster det at få noget sendt ud på Info-kanalen?

Ole Rasmussen:
Pris er endnu ikke fastlagt, da forening til drift af Infokanal ikke er dannet endnu. Indtil da er alt ikke kommercielt gratis, og meget velkomment.

Beretningen enstemmigt godkendt.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren:
Kontingentet er højere end budgettet på grund af den ekstraordinære forhøjelse af kontingentet sidste år (TV3).
Programafgifterne er steget voldsomt.
Trykfejl i Moms, denne er ikke negativ.

 
Efter Forelæggelsen af regnskabet var der følgende kommentarer:

Claus Toftlund, Fenrisvej:
Hvor er bestyrelsens rejse til Berlin?

Kassereren:
Under Kurser.

Regnskab enstemmigt vedtaget.


4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Forslag fra René Byø, Tinggårdsparken 83 ang. overdragelse af kabelnet til TeleDanmark:

Rene Byø:
Fordelene er bl.a. Stereo på alle kanaler, kun kr. 70 pr. md. for 46 kanaler, samt medlemskab af et net med 750 000 medl.

Dirigenten:
Præciserer at forslaget går på overdragelse af net til TeleDanmark.

Ole Winther, Tinggårdsparken 97:
Mener ikke det er et forslag om at TeleDanmark skal overtage vores net.

Dirigenten:
Oplæser første linie af forslaget.

Formanden:
Bestyrelsen er imod da vi ikke mener TeleDanmark kan gøre det for den pris, og erfaringer fra andre net der har overdraget deres net, er at det fortrydes bittert da kontingentet er voldsomt forøget.

Jan Zachi, Lundegårdshegnet 68:
Imod forslag, men glad for at det blev stillet, da det giver mulighed for at forbedre anlæggets kvalitet.

Leif Hansen, Tune Parkvej.
Vi skal kun købe det vi ønsker af TeleDanmark.

Tage Lauritsen, Agerstien:
Vores værdi er nettet, det skal vi ikke forære væk

Torben Jørgensen, Lundegårdshegnet:
Bestyrelsen er alt for passiv, men derfor skal vi ikke sælge vores net.

Klaus Villadsen, Tinggårdsparken 89:
Hvad er det der er så unikt ved vores net?

John Andersen, Lundegårdshegnet:
Der er kun mødt 127 medlemmer op til generalforsamlingen, så de fleste må være tilfredse.

Søren Olsen, Tune Parkvej 31:
Bestyrelsen varetager bare kanalafstemningen.
Jeg har aldrig hørt at TeleDanmark skulle være billig.

Leif Hansen, Tune Parkvej:
Hvad kan vi bruge tovejs til?

Forslaget til afstemning:

8 stemmer for, forslaget dermed faldet.


5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.

Kassereren fremlagde budgettet for 1998.

Jan Zachi, Lundegårdshegnet 68:
Ang. renovering, hvorfor er der budgetteret med kr. 81.000,-, det skulle da have været overstået, vi har nu renoveret for 2,5 million. Hvorfor stiger vedligeholdelsen stadig, har vi ikke garanti?

Kassereren:
Service aftalen koster kr. 150.000,- ; resten er nye ting der er nødvendige i huset.
De 81 tusinde skal blandt andet bruges til tovejs forsøg.

Torben Jørgensen, Lundegårdshegnet:
Knud (dvs. kassereren) er modig at budgettere med tovejs, uden at det er blevet godkendt på generalforsamlingen.

Jan Zachi, Lundegårdshegnet 68:
Er det ikke at indføre tovejs ad bagdøren?

Formanden:
Vi savner ikke mod i bestyrelsen., og vi udfører altid forsøg inden vi går massivt ud.

Jan Zachi, Lundegårdshegnet 68:
Det er godt at bestyrelsen er modig, men der burde have været en linie i beretningen om tovejs forsøg.

Kassereren:
De 81 tusinde dækker også udskiftning af gamle FM moduler som ikke længere kan repareres.

Kurt Dalsgård, Østergade:
Betaler TeleDanmark for adgang til vores net?
Kommer der nogen indtægter fra Info-kanalen?

Leif Hansen, Tune Parkvej:
Kan jeg snakke med kommunen via tovejs?

Formanden:
TeleDanmark betaler ca. 300 tusinde til ombygning af vores hus, hvilket svarer til ca. 100 tusinde pr. år i 3 år. Det vides endnu [ikke] hvilke muligheder tovejs vil give.

Jan Zachi, Lundegårdshegnet 68:
Det er noget nyt at der er en 3 årig kontrakt, hvordan kan vi så smide TeleDanmark ud hvis de ikke opfører sig ordentligt.

Formanden:
Netop fordi vi har en kontrakt.

Budgettet enstemmigt godkendt. 

Kim Jensen, Tinggårdslunden:
Forslag om kontingent på kr. 1.000,-, så der kan blive råd til stereo på alle kanaler.

Afstemning om kontingent på kr. 1.000,-, gav 21 stemmer for, og forslaget er dermed faldet.

Kontingent dermed kr. 775,- som foreslået af bestyrelsen.

Kassereren forelagde takstbladet, som blev enstemmigt vedtaget. 


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bernt Freiberg, Mogens Brønnum, Ole Rasmussen villige til genvalg. 

Dirigenten foreslog valget foretaget så der først valgtes 3 medlemmer for en 2 årig periode, og derefter 1 medlem for en 1 årig periode.

Tage Lauritsen opstiller.

Torben Jørgensen, Lundegårdshegnet:
Mener bestyrelsen bør trække sig.

Resultat af afstemningen:

  Bernt Freiberg 66
  Tage Lauritsen 61
  Mogens Brønnum 60
  Ole Rasmussen 57

Bernt, Tage og Mogens dermed valgt for en 2 årig periode.

 Formanden foreslog Ole Rasmussen som medlem for en 1 årig periode.

Ole valgt uden modkandidater. 


7. Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen.

Formanden foreslog Kenneth Rossen og Jesper Rudolph som suppleanter.

Jesper valgt som 1. Suppleant.

Kenneth valgt som 2. Suppleant. 


8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Peder Pedersen genvalgt som revisor.
Svend Erik Stampe genvalgt som revisorsuppleant. 


9. Eventuelt.

Anni Højmose:
Referat var skrevet med for små bogstaver.

Kim Jensen, Tinggårdslunden
Hvad vil hastigheden være ved Internet via kabelnet?

Formand:
Det afhænger af udbyderen.

Jesper Rudolph, Nordgårdsvej 111:
Hastigheden på selve kabelnettet vil være 10 Mbit, men hos udbyderen mellem 28.8 og 2 Mbit.

Claus Nielsen:
Jeg har ikke oplevet passivitet, men derimod en masse hårdt arbejde, i den tid jeg har varet i bestyrelsen.

 

Bernt Freiberg

Frede Kruse Christiansen

Ole Rasmussen

formand

dirigent

referent


Tilbage til Tune Kabelnet

Konverteret til HTML 20. februar 1999 / Tage Lauritsen