Gĺ til Tune Kabelnets hjemmeside

Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling 29. april 2014
Opdateret 26. juni 2014

klik på billedet for højere opløsning

Ordinær generalforsamling 2014

Læs her

Ordinær generalforsamling 30. april 2013
Opdateret 24. juli 2013

Ordinær generalforsamling 2013

Læs her

Ordinær generalforsamling 26. april 2012
Opdateret 27. april 2012

Ordinær generalforsamling 2012

Det foregik i Menighedscentret i Tune Center 17.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som efter enkelte spørgsmål blev godkendt af forsamlingen.

Samarbejde med bl.a. Vindinge

Heri ligger også en tilslutning fra generalforsamlingen af det samarbejde der er indledt med i første omgang Vindinge Antennelaug for bl.a. fælles signalforsyning og Internet, svarende til hvad et massivt flertal i Vindinge tidligere ligeledes har tilsluttet sig.

Nyt administrationssystem: Panther

Tune Kabelnet har endvidere anskaffet administrations- provisionerings- og overvågningssystemet Panther Admin fra Panther Applications. Dette forventes at lette det overhead, der hidtil har været på administrationen af foreningen og nettet; at sikre mere præcis, rettidig og hurtig betjening af medlemmerne, hvor der også åbnes for øget selvbetjening.

Fremtidig signalforsyning

Der er godt 1½ år tilbage af signalforsyningsaftalen med YouSee. Hvad vi vælger efter udløbet af den aftale er ikke afgjort, men det kan ikke udelukkes, at foreningen gennem nærmere samarbejde med andre antenneforeninger og leverandører, der dukker op på markedet, finder et andet sted at købe programmer, måske så vi også kan få en lidt bedre indflydelse på programvalg og pakkesammensætning (der jo, som det er nu, er lig nul) og dermed også på priserne.

Telefoni fra Evercall

Foreningen har indgået aftale med teleoperatøren Evercall, der kan tilbyde medlemmer som har Internetforbindelse hos Tune kabelnet med en brugbar router, en meget attraktiv telefoni-løsning. Andre operatører kan fortsat, som hidtil, levere telefoni til de, som ønsker det, men bare via en separat adapterboks. Hvis de benytter den rette protokol og port, vil deres trafik også blive prioriteret på samme måde som Evercalls. Men::Sidstnævnte integreres så også i administrationssystemet, således at vi også på det punkt kan sikre den smidigste betjening af medlemmerne. Alle henvendelser vedr. abonnementer, priser og betalingsspørgsmål skal ske direkte til Evercall. En del af de fremmødte takkede for dette og kunne berette om hurtig, god og imødekommende service fra selskabet sammenlignet med andre operatører. (Se også anmeldelser af Evercall på trustpilot).

Prisstigning for TV 2012

Regnskab, budget og takstblad godkendtes ligeledes. Det væsentligste er naturligvis, at foreningen har en særdeles sund økonomi, hvilket i høj grad skyldes, at vi selv driver Internettet, der er en motor i at sikre god økonomi, og ikke, som et medlem der for 9 år siden klagede til kommunen over at "vi selv driver Internettet, bruger af foreningens formue til dette". Det forholder sig lige omvendt: Internettet skaffer midler til at vi kan udbygge vort net i byen og sikrer samtidig en vis understøttelse til at holde tv-pakkepriserne nede. En fuldpakke fra YouSee koster uden for Tune således 5200 kr/år, hvor den i Tune Kabelnet holdes på 3900 kr/år. Vi ser da heller ingen afvandring af medlemmer: Der er konstant nettotilvækst: Vi er i dag oppe på 1894 medlemmer, hvoraf de 61% har Internet gennem foreningen. Tilslutning til Iternettet koster i dag kun 300 kr, og man kan få op til 40 Mbit for kun 125 kr/md.

TV-pakkepriserne stiger, og dette skyldes at TV2 er blevet betalingskanal, samt prisstigninger fra Viasat og SBS, der alle tre er repræsenteret i grundpakken.

Kassereren meddelte, at den halvårlige opkrævning til medlemmerne fra starten af 2013 flyttes 1 måned frem, så at næste opkrævning sker 1.8.2012, men derefter 1.1.2013 og 1.7.2013

Alle opstillede genvalgt

Efterfølgende genvalg til bestyrelse, samt af suppleanter og revisorsuppleanter skete uden diskussion.

Nyt mailsystem

Under Eventuelt var der stor spørgelyst angående Internet, telefoni og ikke mindst til mailsystemet. Dette er udskiftet i påsken, sådan at alle har bibeholdt deres mailkonti og adgangskoder. Men desværre viste det sig, at 8-10% af brugerne måtte ind og efterjustere indstillingerne. Sikkerhedsberedskabet i mail- og virusprogrammerne på folks pc'er har i dag som forudvalgt indstilling for en ny konto, at alt skal ske krypteret, også overførsel af adgangskode Vi antager, at fordi vi er skiftet til ny mail-server, så har folks computerprogrammer derfor valgt at slå maksimal sikkerhed til i modsætning til hvad konti'ene oprindeligt var konfigureret til. Og derfor har et halvt hundrede måttet have assistance efterfølgende. Der er altså ikke tale om fejl i selve det ny system, men en hændelse der er sket ved skiftet til den ny server.


29. april 2011

Ordinær generalforsamling 2011, afholdt tirsdag 26. april 2011

51 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen. Noget i underkanten i forhold til tidligere år. Men efter at vi har indføjet et medlemsmøde sidst i februar, hvor regnskab, budget og nye tanker fremlægges og diskuteres uden at noget besluttes, har vi haft nogle særdeles fredelige generalforsamlinger.

Tune Kabelnet er en forening, ikke en forretning

Formanden trak i sin beretning op, at man som medlem ikke er kunde hos Tune Kabelnet. Vi er en medlemsejet forening, ikke et kommercielt foretagende; vi er drevet af frivillige, og brugerne bestemmer. Som det sker via den årlige generalforsamling. Det blev nævnt, at 2 havde klaget til forbrugerklageinstanser, hvilket må afvises, da vi som medlemmer skal løse det med de redskaber, der er i foreningen. Det kan for eksempel ikke nytte at tage imod et råd fra foreningen, bestille og indgå aftale med en installatør, og så når fakturaen kommer fra denne installatør, fortryde det bestilte (og udførte) arbejde for til sidst at forlange at foreningen (dvs. de andre medlemmer) skal betale regningen for det faktisk udførte arbejde med henvisning til at man finder rådgivningen dårlig. I det andet tilfælde var et medlem utilfreds med udregningen af den gratis måneds fuld pakke i forbindelse med overgangen til YouSee signalforsyning og mente sig snydt for en måned.

Et medlem havde indsendt 5 forslag for at få retableret en grundpakke uden betalingskanaler. Der er nemlig nu — effektivt med det netop vedtagne takstblad — indført betaling for TV3, kanal5 og dk4 i grundpakken, og kontingentet stiger f.eks. fra 680 kr til 870 kr pr år for grundpakkebrugere.

Med henvisning fra kassereren til, at afvisning af betaling af disse betalingsprogrammer i grundpakken på grund af youSees regler ville indebære en forhøjelse i kontingentet for alle andre end grundpakkebrugere på 500 kr om året, fordi YouSee beregner og sammensætter pakkepriserne som de gør, blev disse forslag nedstemt med alle andre imod. Dog: Når kontrakten med YouSee udløber, foreligger der en ny situation.

Kontingentstigning på 50-200 kr / år

Det fremlagte forslag til budget og takstblad, samt valg af folk til bestyrelse, suppleanter, revisorer osv., skete uden kampvalg og i énstemmighed.

Internettet udbygges kraftigt

Bestyrelsen får hermed råderum til at udbygge internettet endnu mere, at foretage en fysisk segmentering af vort net i flere såkaldte "øer". Dette er nødvendigt, fordi forbrugsmønstret ændrer sig i denne tid: Der foregår meget mere live videostreaming nu.

Bestyrelsen fik også godkendt anskaffelsen af et altomfattende administrationssystem fra Panther Applications, hvorved der også bliver omfattende selvbetjeningsmuligheder, f.eks. ved restance til foreningen:

Selvbetjening via internettet hvis man skylder

Har man Internet og skylder, så får man en side op, hvor dette meddeles, men man kan få åbnet forbindelsen automatisk ved at svinge dankortet ved hjemmecomputeren. Dette administrationssystem indeholder også direkte overvågning af hele Internetsystemet og er udformet, så man ikke som administrationsmedarbejder skal være specialist for at kunne håndtere det. Rart i en forening drevet af frivillige.

Ny internetleverandør fra medio juni 2011

Det blev meddelt, at vi overgår til ny leverandør af internet til Tune medio juni, med foreløbigt en 50% udvidelse af kapaciteten, men den vil kunne udvides til det 5-dobbelte af hvad vi har i dag. Der er fortsat kun én båndbredde at vælge; alle får højst mulig båndbredde til samme lave beløb i stedet for et hav af kommercielle pakkekombinationer som ikke er til at gennemskue. Kontingent for Internet går til at drive nettet og er relativt uafhængigt af den enkeltes faktiske forbrug.


21. september 2010

Ordinær generalforsamling 2010, afholdt torsdag den 22. april 2010

Læs her


28. april 2009

Ordinær generalforsamling 2009, afholdt tirsdag den 28. april 2009, kl. 19:00 i Tune Menighedscenter.
 
Indkaldelse udsendt 16. april 2009.

Dagsorden iflg. vedtægt:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne ĂĄr
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  Der forelĂĄ Ă©t forslag, fra bestyrelsen. Se her.
 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.
  Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er: Knud Reinhardt (næstformand), Peter Thornemann (kasserer). Villige til genvalg.
 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  PĂĄ valg er: Kenneth Rossen og Dan Bjerring. Villige til genvalg.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  PĂĄ valg er: Svend-Erik Stampe (revisor) og Inger Jensen (revisorsuppleant)
 9. Eventuelt

Læs beslutningsreferat her
Dan Bjerring læste formanden, Bert Freibergs, beretning op, da formanden havde fået et slem halsonde
Dan Bjerring oplæser på formandens vegne beretningen

Kasserer Peter Thornemann forklarer detaljer i foirslaget og besvarer spørgsmål
Peter Thornemann svarer på spørgsmål om IPTV løsningen
Et meget stort fremmøde ved generalforsamlingen 2009
De 123 stemmeberettigede vedtog IPTV løsningen (dagsordens pkt 4) med 120 for, 0 imod og 3 der hverken stemte for eller imod.
Alle øvrige beslutninger og valg var énstemmige og med akklamation.Ordinær generalforsamling 2008


Du kan læse referatet fra generalforsamlingen 2008, afholdt 23. april 2007 fra kl 19-21, i PDF-format ved at klikke HER.


Tune Kabelnet generalforsamling 2007

Ordinær generalforsamling 2007

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen 2007, afholdt 26. april 2007 fra kl. 19.00 - 20.45 i PDF format ved at klikke HER.

OBS:
De fleste tal er pillet ud af regnskab- og budgetafsnittet i denne PDF version til hjemmesiden. Hvis du har internet gennem Tune Kabelnet, kan du se den "fulde" version ved at klikke dig ind til vores intranet. Hvis du er medlem af Tune Kabelnet, men ikke har internet gennem Tune Kabelnet og ingen adgang til intranettet, kan du rekvirere PDF'en ved at sende en mail til bestyrelsen. Oplys navn og adresse i mailen.


 

Ordinær generalforsamling afholdt 30. marts 2006:

Læs referatet i pdf-formal ved at klikke her

Du kan læse det ordrette referat (båndafskrift), hvis du er på Tune Kabelnets Intranet. Herfra er der også link til videooptagelserne, der ligger til grund for båndafskriften.

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling som behandler de til den ordinære generalforsamling 2006 indsendte forslag til vedtægtsændringer16. maj 2006 kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Læs de indsendte forslag her

Efter den ordinære generalforsamling anmodede den ene forslagsstiller, Kenneth Steen Hansen, Hyrdestien 5, bestyrelsen om et møde, og ved en forhandling enedes den nyvalgte bestyrelse og Kenneth Steen Hansen om et nyt  forslag til hvad der skal gøres, som sĂĄ blev fremlagt som ændringsforslag til hans oprindelige forslag. I medfør trak Kenneth Steen Hansen alle sine 12 forslag i deres oprindelige form. 

Et andet medlem, faktisk forslagsstiller til andre forslag til den ordinære generalforsamling, Mogens Christiansen, Byagervej 13, meddelte så bestyrelsen, at han ønskede at stille sig bag Kenneth Steen Hansens oprindelige 12 forslag (foruden sit eget). Mogens Christiansen var dog ikke oprindelig (med)forslagsstiller til disse 12 forslag.

Ekstraordinær Generalforsamling 16. maj 2006

Der var udelukkende vedtægtsændringer på dagsorden. Læs referatet i pdf-format ved at klikke her


Ordinær generalforsamling afholdt 31. marts 2005

Læs referatet i HTML-formal ved at klikke her

Ekstraordinær Generalforsamling 10. maj 2005

Der var udelukkende vedtægtsændringer på dagsorden. Referat forventes at foreligge primo juni 2005


Referat Generalforsamling afholdt 4. marts 2004:

Kan hentes som PDF fil ved at klikke her. (Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her).

Hvis du hellere vil se den i html format, sĂĄ klik HER.

 • For at læse referatet fra Generalforsamling 4. marts 2004: klik HER.
 • Indbydelse Generalforsamling 4. marts 2004: klik HER.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.
For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, er mindst følgende dagsorden gældende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad. Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af l. og 2. suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Generalforsamlinger skal afholdes i Tune.

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via relevante medier eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel.

Den ordinære generalforsamling indkaldes senest 1. Februar. Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder.


ARKIV:

Referat Generalforsamling afholdt 4. marts 2003:

Kan hentes som PDF fil ved at klikke her. (Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her).

Hvis du hellere vil se den i html format, sĂĄ klik HER.

Referat Ekstraordinær Generalforsamling afholdt 14. august 2003:

Kan hentes som PDF fil ved at klikke her. (Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her).

Hvis du hellere vil se den i html format, sĂĄ klik HER.

 Referat Generalforsamling afholdt 5. marts 2002:

Kan hentes som PDF fil ved at klikke her. (Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her).

Referat Generalforsamling afholdt 27. marts 2001

Kan hentes som PDF fil ved at klikke her. (Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her).


Åbningen af Tune kabelinternet 8. juni 2000. Preben Sørensen fra NetDesign taler til en fuldpakket menighedssal

Referat Generalforsamling afholdt 4. marts 1999:

Kan hentes som PDF fil ved at klikke her. (Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her).

Referat Generalforsamling afholdt 5. marts 1998:

Kan også hentes som PDF fil ved at klikke her. (Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her).

Stiftende generalforsamling på Tune skole 12. oktober 1970, den første bestyrelse og indkaldelsen til den første ordinære generalforsamling 1971:

Dette dokument er nu scannet til pdf og kan hentes her.

Her kan du også se læse Scantemos standardkontrakt med husejerne om installation, og Greve kommunes skrivelse om etablering af nettet. 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: