Forslag til ordinær generalforsamling i Tune Kabelnet, 30. marts 2006:


1. Kenneth Steen Hansen, Hyrdestien 5, modtaget 29.1.2006, kl. 22.02

Forslag til generalforsamlingen 2006


Vedlagt fremsendes, til behandling på førstkommende generalforsamling, mine forslag til vedtægtsændringer.

Forslag 1:

§5

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via relevante medier eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel

Ændres til:

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via relevante medier og skriftligt (eller e-mail) til hvert medlem med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde information om sidste dato for indlevering af forslag til generalforsamlingen.

Begrundelse:

Det kan ikke være rigtigt at det kun er på en infokanal, som vel de færreste sidder og ser fjernsyn på, at man skal opdage en indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Forslag 2:

§5

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 1. februar.

Ændres til:

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde 14 dage efter indkaldelsen er udsendt..

Begrundelse:

Medlemmerne skal have en rimelig frist til at indsende forslag til generalforsamlingen.

 

Forslag 3:

§5

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Ændres til:

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen og skal under generalforsamlingen være upartisk.

Begrundelse:

Sikre en eensartet behandling af alle debattører på generalforsamlingen.

 

Forslag 4:

§5

Udvides med:

På generalforsamlingen skal fra én time før generalforsamlingens start, være fremlagt bestyrelsesprotokollen for foreningen, således at medlemmerne har mulighed for at gennemse denne.

 

Forslag 5:

§5

Udvides med:

Generalforsamlingsreferat skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 8 dage efter generalforsamlingen. Referatet skal tilsendes på e-mail til de medlemmer som bestyrelsen har en e-mailadresse på. For de medlemmer der ikke har en e-mailadresse sendes referatet pr. post. Bestyrelsen skal sikre mulighed for at medlemmers kommentarer til referatet kan knyttes til referatet.

De båndede optagelser fra generalforsamling skal gemmes i minimum 2 år, og kopi skal kunne rekvireres af medlemmer, der måtte ønske det, mod betaling af de hermed forbundne omkostninger.

Begrundelse:

Et referat bør altid komme ud kort efter. Det skal også være muligt for medlemmer der ikke har internetadgang at følge med i foreningens virke.

Det skal være muligt for medlemmer der ikke føler sig korrekt refereret at gøre indsigelser, der kan komme ud til samme målgruppe som referatet.

 

Forslag 6

§8

Udvides med:

Uagtet ovenstående, hæfter bestyrelsen dog alene og solidarisk for dispositioner der er foretaget af bestyrelsens uden beslutningen er afdækket i en forudgående generalforsamlingsbeslutning og vedtaget budget.

Et bestyrelsesmedlem kan erklære sig uenig i en disposition, og dermed undgå den fælles bestyrelseshæftelse. Dette kræver dog, at der direkte siges fra overfor beslutningen og dette indføres i bestyrelsesprotokollen og fremlægges som særskilt punkt på førstkommende generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem, der har valgt denne fremgangsmåde til at frasige sig bestyrelsesansvaret, er pligtigt til at stille sit mandat til rådighed på førstkommende generalforsamling.

 

Forslag 7

§12 præciseres med:

Honoreringen af bestyrelsen besluttes af generalforsamlingen specifikt for hver bestyrelsespost.

Begrundelse

Der er tale om en præcisering af vedtægterne, idet der allerede af vedtægterne fremgår:

Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes med ansvar over for generalforsamlingen. Der kan ydes godtgørelse for udlæg og i særlige tilfælde for meget medgået tid

Når det hverken fremgår af regnskab eller budget hvor meget der tilfalder hvert enkelt bestyrelsesmedlem i honorarer og anden godtgørelse er det vanskeligt at se hvorledes ”ansvaret overfor generalforsamlingen” opretholdes.  Forslaget skal ikke ses som et udtryk for en holdning om, at honoreringen nødvendigvis er for høj, da jeg er klar over det store arbejde der lægges i foreningen, men alene som udtryk for et ønske om gennemsigtighed og indflydelse fra generalforsamlingens side.

 

Forslag 8

§15 Udvides med:

Årsregnskabet aflægges så vidt det er muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Begrundelse:

Foreningen forvalter en efterhånden stor sum penge for medlemmerne. Det er kun rimeligt at der etableres en formaliseret regnskabsaflæggelse der som minimum er på det niveau der kræves af mindre virksomheder.  Kun herved han udgås situationer som tidligere år, hvor der glemmes at medtage store forpligtelser som påhviler foreningen og den forkerte regnskabsmæssige håndtering af eks. lagerbeholdninger.

Da det ikke er en forening man kan melde sig ud af hvis man ikke er tilfreds, stiller det i sagens natur større krav til gennemsigtigheden.

 

Forslag 9

§15 Udvides med:

Af specifikationer til regnskabet skal fremgå alle former for honoreringer, gaver og godtgørelser til bestyrelse, suppleanter og andre der i privat regi har modtaget pengemæssige eller andre ydelser fra foreningen.

Begrundelse:

Det er kun rimeligt at medlemmerne ved hvem der honoreres med hvor meget af det kontingent der betales.

 

Forslag 10:

§15 Udvides med:

Årsregnskab og revisionsprotokol skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 8 dage efter regnskabets afslutning.

 

Forslag 11:

§17:

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder, såfremt udvidelsen på sigt er rentabel.

Ændres til:

Bestyrelsen kan kun efter generalforsamlingens godkendelse beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder.

Begrundelse

Denne type beslutninger kan have vidtrækkende konsekvenser for foreningens økonomi og må derfor ikke kunne foretages uden generalforsamlingens beslutning.

 

Forslag 12:

§Ny:

Bestyrelsen holder ”åbent hus” for medlemmer minimum én aften i perioden fra regnskabet er afsluttet til seneste frist for indlevering af forslag fra medlemmer. På denne aften har de medlemmer der måtte ønske det, mulighed for, under bestyrelsens overvågning, at gennemgå regnskabet og de tilhørende bilag.

 
Med venlig hilsen

Kenneth Steen Hansen
Hyrdestien 5,
Tune
4000 Roskilde2. Mogens Christiansen, Byagervej 13. Modtaget  31.1.2006 kl. 17.52; efter samråd med bestyrelsen redigeret typografisk af forslagsstiller, således modtaget  14.2.2006, kl. 01.22:

Forslag til generalforsamling 30. marts 2006 i Tune Kabelnet

 

1.: For at vor forening skal efterleve lovens bogstav om rentetilskrivning foreslår jeg, at teksten i vedtægternes §9, 5. afsnit ændres fra den nuværende tekst som lyder:

"Betales kontingentet og/eller andre ydelser ikke rettidigt, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger, inkl. 2% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, gå til inkasso gennem advokat."

til: "Betales kontingentet og/eller andre ydelser ikke rettidigt, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger, inkl. den til - ifølge rentelovens §5 - enhver tid gældende årlige rentesats fra forfaldsdagen at regne, gå til inkasso gennem advokat"

Alternativt:

"Betales kontingentet og/eller andre ydelser ikke rettidigt, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger, inkl. pålignede renter i henhold til rentelovens maksimale muligheder, gå til inkasso gennem advokat"

Argumentation for forslaget:

På den ene eller anden måde vil vedtægtsændringen sikre, at der ikke hvert eller hvert andet år, når/hvis satserne ændres, skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om denne paragraf.

Oplysende argumentation: Renteloven § 5, stk. 1: foreskriver:

”§ 5, stk. 1. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.”2.:  Hermed foreslår jeg: Takstbladets felt ’rykkergebyr’ holdes inden for lovens rammer, nemlig de faktiske omkostninger, dog maksimalt 100 kr.

Alternativt: ”Deer pålignes rykkergebyrer i henhold til rentelovens maksimale muligheder.”

Oplysende argumentation:

Tune Kabelnet er en erhvervsdrivende forening og tillige momsregistreret, og alle medlemmer er derfor at betragte som forbrugere som køber ydelser af Tune Kabelnet.

Rentelovens § 9 er derfor gældende, og begrænsningen heri ligeså.:

”§ 9 a. Fordringshaveren kan kræve, at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold.

§ 9 b. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr. inkl. moms.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale, hvis der er tale om en fordring i henhold til en aftale som nævnt i § 7, stk. 1.

I andre tilfælde kan reglerne i stk. 1-3 fraviges ved aftale eller handelsbrug eller anden sædvane i det omfang, som følger af § 9 a, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.”


3:  Hermed indstiller jeg til generalforsamlingen at tage stilling til den nødvendige størrelse af foreningens formue. Jeg foreslår, at foreningens kontingent fastsættes således, at minimumlikviditeten[1] i 2006 / 2007 ligger i intervallet 250-300.000.

Til vurdering af nødvendige indtægter for at have den nødvendige likviditet, bedes bestyrelsen forud for generalforsamlingen den 30. marts udarbejde likviditetsforløbet i 2005 samt det budgetterede likviditetsforløb i 2006 som så bedes fremlagt/fremvist på generalforsamlingen.

Argumentation:

Det undrer mig, år efter år at opleve, at det drift/administrationstillæg på ca. 550 kr. vi som medlemmer betaler, fortsat vedbliver at være så urimeligt stort: I alt ca. 1.000.000 kr. (I dette tal er ikke inkluderet udvidelsen til UHF. (det ekstra midlertidige tal på 5 x 220 kr. vi hver især afdrager. I alt ca.1.980.000 kr.)

Når man sammenligner TKN med andre lignende foreninger, så ligger vi 100-125% højere på dette punkt. yderligere uddybning på http://home20.inet.tele.dk/winkelmann . Da jeg mener, at vor investering i Internet giver et stort overskud, bør en stor del af dette overskud erstatte en stadig større del af det høje kontingent.


4.: Som en naturlig fortsættelse af forrige forslag indstiller jeg til generalforsamlingen at bestyrelsen pålægges at:

Alle uigennemskuelige / sammenblandede poster i budgetter og regnskaber detaljeret udspecificeres således, at vi alle kan se hvad vort kontingent har gået til og i fremtiden kommer at gå til.


5.:  Da der alligevel føres protokol over beslutninger der træffes på bestyrelsens møder foreslår jeg:

Disse protokoller lægges, senest 14 dage efter afholdte møder, ud på TKN's hjemmeside så alle ca. 1800 medlemmer løbende kan følge med i foreningens udvikling. Hvis der imellem bestyrelsens møder tages beslutninger af større økonomisk art, føres disse ligeledes til protokol og oplyses ligeledes på hjemmesiden. Dette skal også indbefatte eksterne møder. For at undgå, at interesserede udefra skal kunne få informationerne, kan denne information beskyttes med et password som skal kunne ses på infokanalen og udsendte indkaldelser / andet udsendt materiale til medlemmerne.

Begrundelse:

Med de problemer der i den senere tid har været internt i bestyrelsen, må det være ejernes pligt, løbende at tilse hvad det egentlig er som foregår ved bestyrelsesmøderne og eventuelt foretage indgriben for at forhindre ødelæggelse af foreningen. Jeg føler mig i hvert fald ikke tryg ved at blive holdt hen i uvidenhed om hændelser i bestyrelsen som fortsat ser ud til at være et problem for os alle.


6.: Det eksisterende debatforum åbnes inden 30 dage efter generalforsamlingen for alle medlemmerne af foreningen uanset om de har internetforbindelse igennem TKN eller på anden måde. Eventuelt fælles password kunne meddeles os alle på infokanalen - TVTune, TKN’s intranet-hjemmeside samt førstkommende mødeindkaldelse.

Alternativ:

Det eksisterende debatforum åbnes inden 30 dage efter generalforsamlingen for alle medlemmerne af foreningen uanset om de har internetforbindelse igennem TKN eller på anden måde. Fuldkommen åbent for alle som har lyst at deltage, så besværlig adgangskontrol undgås.

Begrundelse:

Formålet med forslaget er, at få lidt mere dynamik i debatten i og omkring vores by samt få udbredt meninger om dette og hint, og ikke kun teknik. De fleste andre antenneforeninger med internet-forbindelse har et fuldstændig åbent debatforum. Det ville måske heller ikke skade, at bestyrelsesmedlemmerne også deltog aktivt i debatten.

Hermed opfordrer jeg samtidig bestyrelsen til at begynde at udvise den åbenhed og rettidig omhu overfor medlemmerne som gentagne gange er blevet lovet os.

 

Venlig hilsen

Mogens Christiansen, Byagervej 13, Tune 4000 Roskilde, E-Mail: winkelmann@post.tele.dk
Hjemmeside:
http://home20.inet.tele.dk/winkelmann


[1] Ved minimumlikviditeten forstås likviditeten på det tidspunkt af regnskabsåret hvor bankbeholdningen er lavest.