Generalforsamling 27.marts 2001 afholdt i Tune menighedscenter.

 

Antal stemmeberettigede medlemmer mødt repræsenteret:  131 heraf 4 ved fuldmagt.

Formanden bød velkommen og foreslog Frede Kruse Christiansen som dirigent.

 

1.     Frede Kruse Christiansen blev valgt til dirigent.
Peder Pedersen og Sv. E. Stampe blev valgt til stemmetællere.

 

2.     Bestyrelsens beretning blev afgivet ved formanden Bernt Freiberg.

Kommentarer til beretningen

 

Følgende kommentarer, spørgsmål (SP) og svar (SV) blev stillet og afgivet vedr.   bestyrelsens beretning. 

 

SP 1. Hvad sker der med mail serveren, vi er blevet lovet flere mail adresser, ellers gør bestyrelsen et godt stykke arbejde.

 

SV 1. Vi arbejder med mulighederne med at få egen mail server.

 

SP 2.        Der er inflation i budgettet, 

        klager bliver ikke ordentligt besvaret, 

        Tele Danmarks kvalitet er meget bedre end vores, 

        Sky Radio er blevet fjernet, 

        der prioriteres forkert når der bruges store summer på Internettet i stedet for på TV- og Radio kanaler, 

        er bestyrelsen sikker på at Dansk Kabel-TV er det bedste og billigste selskab til service, 

        vil gerne have mulighed for pakkeløsninger på nettet.

 

SV 2. TK er brugerstyret, prioritering er foretaget gennem generalforsamlingens beslutninger. 

Klager over tekniske problemer vedr. Tv-radiomodtagelse bliver normalt videregivet til Dansk Kabel-TV, som yder service på nettet. 

Bestyrelsen følger op på klagerne og målsætningen er at kvaliteten skal være mindst lige så god som Tele Danmarks (dog helst bedre). 

Sky Radio blev fjernet fordi de skiftede fra analoge til digitale signaler (en ny digitalmodtager koster ca.25.000 kr.), 

 i stedet udsender vi Radio2 og Danmarks Erhvervsradio.

Vi mener at Dansk Kabel-TV pt. er den mest attraktive samarbejdspartner. Vi mener, at pakkeløsninger pt. er så dyre at det ikke er attraktivt for vore medlemmer. Dette udsagn er baseret på undersøgelser foretaget af FDA, og på erfaringer fra Vindinge , hvor kun 3 ud af 400 medlemmer var interesseret i denne løsning.

 

SP 3. Hvad koster vort mail system hos Info Tune?

 

SV 3. 8-9 kr pr. Internet-tilsluttet medlem pr. måned

 

SP 4. Hvor mange er tilsluttet Internettet vi TK?

 

SV 3. Ca. 150

 

SP 5. God beretning; men hvordan får vi flere medlemmer i de områder, hvor vi har kabler i vejen? Bestyrelsen skal være mere fleksible med prisen og køre en  kampagne. Bestyrelsen vil også fremover få mange e-mails, fordi det er en let og uforpligtende måde at kommunikere på.

Prissammenligningen mellem Tele Danmarks 2Mbps forbindelse (ADSL) og TK´s er ikke helt fair idet man hos Tele Danmark er alene om de 2Mbps.

SV 5. Som det senere under budgettet vil kunne ses, er bestyrelsen fleksible og interesseret i at køre en kampagne for at få flere medlemmer. Vi er enige om at e-mails er en god kommunikationsform; men det kan godt tage nogen tid at give et forpligtende svar, idet det skal afstemmes med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

3.      Forelæggelse af regnskab.

 

Kassereren Jesper Rudolph fortog en gennemgang af det reviderede regnskab, som var udsendt til alle medlemmer. Alle afvigelser fra budgettet blev uddybet via overhead plancher.

 

SP 1. Hvor er udgifterne til Internet linien konteret? Ville gerne have uddybet Internet udgifter/indtægter.

 

SV 1. Internet linie udsigten er inkl. i  programudgifterne. Internet udgifter og indtægter blev uddybet.

 

SP 2. Hvad har Internettet kostet totalt?

 

SV 2. Udgifterne til udbygning i hovedstationen ca. 560.000 kr. (Er medtaget i regnskabet ), for at Internettet kunne fungere på vort net, har der været nødvendigt at opgradere nettet til 2-vejs kommunikation samt indsætte filtre i standerne. Disse 2 udgiftsposter, som i de senere års regnskaber er opført som teknisk opgradering er også nødvendige til andre ydelser i det kommende digitale kabelnet.

 

Regnskabet blev godkendt med alle stemmer minus 1 som undlod at stemme.

 

4.      Indkomne forslag.

 

Mogens Christiansen havde indsendt 4 forslag.

 

Dirigenten konkluderede, at forslagenes vedtagelse krævede en ekstraordinær generalforsamling, idet vedtægterne kræver 2/3 af alle medlemmer skal stemme for en vedtægtsændring på en ordinær generalforsamling. Endvidere konkluderede han, at bestyrelsen inden 30 dage skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt Mogens Christiansen fastholder sit forslag.

 

Bestyrelsens kommentarer.

Bestyrelsen kan ikke gå ind for de fremsatte forslag og mener, at de 2 første ikke er juridisk holdbare. Bestyrelsen er dog enig i, at visse afsnit af vore vedtægter bør gennemgås nærmere og vil på et senere tidspunkt komme med evt. ændringsforslag.

 

Kommentar 1. fra salen. 

Ændringsforslagene er trykt for småt, de kan næsten ikke læses; men han kunne ikke gå ind for forslagene, idet de gik ind for at reducere medlemstallet, og ikke som han anbefalede at øge medlemstallet for at få bedre økonomi i bl.a. Internettet.

 

Kommentar 2. fra salen.

Der er ingen grund til at vedtage ændringsforslagene, der er fuldt medlemsdemokrati.

Specielt paragraf 7 er væsentlig at beholde, fordi det skal være svært at ændre vedtægterne.

 

Mogens Christiansen.

Mente at den nuværende paragraf 7 ikke var gennemtænkt, og at deklarationerne om tilslutningspligt burde afskaffes gerne med bistand fra bestyrelsen.

 

Efter at have loddet stemningen hos medlemmerne i salen valgte Mogens Christiansen at trække sine forslag.

 

5.      Budget og takstblad.

Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag og forslag til takstblad.

(vedlagt)

 

SP 1. Anbefalede at taksten på Internettilslutningen blev sat op, for bedre at kunne opfylde bestyrelsens målsætning om, at Internettet skulle kunne hvile i sig selv efter 3-5 år.

 

SP 2. Takstbladet er fint, fordi det er et udtryk for at bestyrelsen, gennem nedsættelsen af tilslutningsprisen i de “frivillige” områder, har i skiftet holdning. 

Nedsættelsen af prisen burde være endnu større.

 

Til gengæld mente han, at en forøgelse af Internetprisen ville modvirke bestyrelsens målsætning om, at Internettet skulle kunne hvile i sig selv efter 3-5 år.

 

SV 1.og 2. Bestyrelsen kan ikke anbefale, at prisen på Internettilslutning sættes op.

Bestyrelsen tror (håber) på at op til 90% af medlemmerne slutter sig til Internettet i løbet af 5 år.

 

SP 3. Syntes Internettet er for dyrt, efterlyste billigere routere og en finansieringsaftale.

 

SV 3. Bestyrelsen arbejder naturligvis på at få sænket routerprisen, og tror naturligvis på en billigere router om nogle år. Men pt. er det leverandørerne der sætter prisen.

Der er lavet en aftale med Roskilde Bank om finansiering, og 2 af vore medlemmer har opnået en 3 årig finansiering til 215 kr/måned, dækkende Router, installation og et halv års tilslutningsafgift.

 

Budget og takstblad blev vedtaget, med den tilføjelse, at bestyrelsen har mulighed for at køre en tilslutningskampagne i de frivillige områder med en reduceret tilslutningspris.

 

6.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Knud Reinhardt og Jesper Rudolph blev genvalgt uden modkandidater.

 

7.      Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Kenneth Rossen og Christian Gravad blev foreslået og valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant uden modkandidater. 

 

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

Svend Erik Stampe blev valgt til revisor

John Hornbøll blev valgt til revisorsuppleant.

 

9.      Eventuelt.

 

SP 1. Ønskede at bestyrelsen var mere fleksible med at lade medlemmerne blive koblet af nettet. Endvidere gik hun ind for pakkeløsningen.

 

SP 2. Opfordrede bestyrelsen til at gøre mere PR for nettet.

 

SP 3. Hvilket prisleje kan en lille programpakke ligge i ?

 

SV 1, 2 og 3. Bestyrelsen mener ikke det er dens opgave at arbejde for, at vi bliver færre medlemmer. Tværtimod ønsker vi at udbygge foreningen.

Vi vil gerne gøre mere PR for vort anlæg, og vi efterlyser medlemmer som vil hjælpe til.

Bestyrelsen går pt. ikke ind for pakkeløsninger, som vi finder for dyre og vanskelige at administrere.

Vi håber, at der med tiden udvikles en teknisk løsning så problemet kan løses.

 

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen, og formanden takkede for fremmødet.