G til Tune Kabelnets hjemmeside


PRISERVILKÅR

Priser for Internet:

Der henvises til takstbladet for Tune Kabelnet som findes HER.

Bemærk: Dette er et historisk dokument. Gældende priser og vilkår for Internettet findes her.

Vilkår:


Tune Kabelnet               Aftalevilkår for Tune Kabel-Internet abonnement

Privat

 

 

1.0.                 GENERELT

1.1.                      Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via Tune Kabelnet.

1.2.                      Tilslutningen er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand. Abonnenten må ikke give andre eller sælge adgang til at benytte tilslutningen.

 

2.0                  TILSLUTNINGEN

2.1.                       Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som leveres og monteres af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner. Det forudsættes, at pc er udstyret med kompatibelt Ethernet-netkort, og dette indgår ikke i det tilbudte. Installation aftales og fremgår af tilmeldingsblanketten.

2.2.                         Abonnenten er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder Tune Kabelnets tekniske specifikationer.

                                Tune Kabelnet tildeler IP-adresse til abonnentens kabelmodem.

2.3.                         Abonnenten må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes.

                                Det er en betingelse, at abonnenten er tilsluttet Tune Kabelnet og betaler normalt kontingent for levering af radio/tv-signal gennem Tune Kabelnet, minimum grundpakke.

 

3.0.                 BRUG AF TILSLUTNINGEN

3.1                          Abonnenten hæfter for enhver brug af tilslutningen.

3.2.                         Tune Kabelnet udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.

3.3.                         Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at nettet, Tune Kabelnet eller tredjepart.

                                Abonnenten skal følge Tune Kabelnets anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Tilslutningen må kun anvendes til privat brug, medmindre der er tegnet tillægsabonnement til specielt erhvervsformål. Tune Kabelnet har ret til at foretage inspektion at tilslutningen.

3.4.                         Tune Kabelnet kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt en abonnent genererer megen tung trafik f.eks. i form store downloads har Tune Kabelnet ret til at administrativt at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes.

3.5.                         Den af Tune Kabelnet evt. tildelte plads til mailbox og hjemmeside må kun anvendes til ikke-kommerciel brug og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Såfremt evt. mailbox og hjemmeside skal udnyttes kommercielt kan Tune fastsætte gebyrer herfor. Herefter oprettes speciel aftale om kommerciel brug af mailbox og hjemmeside og indholdet af disse må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning.

                                Overholdes dette ikke, har Tune Kabelnet til enhver tid ret til at lukke adgang til mailbox og hjemmeside.

 

4.0.                 AFHJÆLPNING AF FEJL

4.1.                         Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Tune Kabelnet oplyste serviceadresse. Tune Kabelnets servicepartnere vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold og senest 10 timer efter at fejlen er verificeret. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse at tilslutningen betales servicevederlaget af abonnenten til Tune Kabelnet med evt. tillæg af administrationsgebyr (kopi af regning fra servicepartner/e tilsendes abonnenten).

4.2.                         Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Tune Kabelnet eller, at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

 

5.0.                 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN

5.1.                         Tune Kabelnet har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt:

 (I)        Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling at skyldige beløb.

 (II)       Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. herunder §1.2., 2.3., 3.3.

5.2.                         Abonnenten er uanset afbrydelse af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør.

5.3.                         Tune Kabelnet er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

 

6.0.                 BETALINGER/PRISER

6.1.                         Takster, afgifter og gebyrer fremgår at Tune Kabelnets til enhver tid gældende takstblad. Tune Kabelnet har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles abonnenten via e-mail, brev eller annoncering.

 

7.0.                 AFTALENS LØBETID

7.1.                       Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte start dato. Abonnementsaftalen er for medlemmet uopsigelig i 6 måneder fra start dato. Medlemmet kan med et varsel på mindst 1 måned skriftlig opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden – gældende fra datoen for modtagelsen af opsigelsen. Efter bindingsperiodensudløb, kan medlemmet opsige aftalen med 3 måneds skriftlig varsel. Ved aflevering af ubeskadiget og fejlfrit fungerende udstyr nedsættes denne til 1 måned. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse.

7.2.                         Ved aftalens ophør er abonnenten forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer Tune Kabelnet.

 

8.0.                 ANSVAR

8.1.                         Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet eller for:

(I)      Abonnentens anvendelse af tilslutningen eller for, at resultatet heraf opfylder abonnentens behov eller forventninger;

(ii)     indirekte tab eller følgetab, som abonnenten måtte lide,

(iii)    andre forhold som anført i aftalen,

(iv)    tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet, selvom dette skyldes systembrud eller andre forhold hos Tune Kabelnet.

8.2.                         Abonnenten skal holde Tune Kabelnet skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Tune Kabelnet som følge af abonnentens brug at tilslutningen.

8.3.                         En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

 

9.0.                 ÆNDRINGER I AFTALEVILKÅR

9.1.                         Tune Kabelnet forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, abonnentens e-mail adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver abonnenten mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid meddeles abonnenten på Tune Kabelnets officielle hjemmeside, herunder Tune Kabelnets Intranet, eller via andet elektronisk medie.

 

10.0.               ØVRIGE BESTEMMELSER

10.1.                       Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for byretten i Roskilde. Evt. tvister om de af aftalen omfattede ydelser, kan forelægges til afgørelse for forbrugerklagenævnet.

10.2.                       Tune Kabelnet kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand såfremt det vedtages i Tune Kabelnet.

10.3.                       Abonnenten opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af Tune Kabelnet evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

 

11.0.               DEFINITIONER

 

Abonnenten:        Betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand.

Aftale:                    Betyder den mellem abonnenten og Tune Kabelnet indgåede abonnementsaftale om tilslutning. Aftalen består at Tune Kabelnets bekræftelse/underskrift af aftalen, det til enhver tid gældende takstblad samt aftalevilkår.

Aftalevilkår:          Betyder ”Aftalevilkår for Tune Kabelnets Internet abonnement" version 1.0 eller sådanne senere versioner, som måtte blive meddelt abonnenten.

Tune Kabelnet:    Tune Kabelnet er en forening med begrænset hæftelse. Foreningen hæfter kun med sin formue. Foreningens medlemmer, bestyrelsen og formand hæfter kun med deres indskud i foreningen.

 

 

 

Aftalevilkår for Tune Kabelnet Internet abonnement (Privat)

Version 1.3[1][1] Senest revideret 16. marts 2015


 


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: